Perustietoa verkko- ja mobiilipankeista

Uusimman viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen mukaan 92 prosenttia suomalaisista osaa käyttää sujuvasti verkkopankkia. 65-79-vuotiaista verkkopankkia käyttää sujuvasti 77 prosenttia, kun taas 17 prosenttia ei käytä palvelua lainkaan. (Traficom 9/2022). Syinä tähän voi olla laitteiden ja nettiyhteyksien puute, laitteiden ja palvelun käytön hankaluus, arkuus käyttää digiä tai puolesta asioinnin tarve.

Verkkopankkiin liittyvät kysymykset ovat kuitenkin säännöllisesti pinnalla seniorien digiopastuksissa. Toiset tarvitsevat apua uuden laitteen tai päivittyneen sovelluksen takia, toiset vasta tutustuvat palveluun. Pankit ovat parhaita tahoja neuvomaan omien palveluidensa käytössä, mutta aina se ei yksin riitä.

Uusi materiaali kokoaa yhteen perustietoa verkko- ja mobiilipankeista ja niiden turvallisesta käytöstä.

  • Mikä osoite selaimen osoiteriville kirjoitetaan?
  • Minkä niminen mobiilipankkisovellus älypuhelimeen tulee ladata?
  • Mitkä tunnistautumistavat pankeilla on käytössä?
  • Tärkeimmät ohjesivut tai oppaat
  • Yhteystiedot asiakaspalveluun ja sulkupalveluun, jos kortti on kadonnut
  • Aineisto päivitetty 15.11.2022, lisätty listaan Ålandsbanken

Materiaali löytyy myös Opastamisen ohjeet -sivulta.

Opastustilanteissa on tärkeää muistaa, ettei pankkitunnuksia saa antaa tai näyttää toisille. Palveluun kirjautuminen ja palvelun käyttäminen tulee tapahtua itsenäisesti. Lisätietoa: Digituen eettinen ohjeistus ja Finanssialan suositukset digiopastajille.

Digiopastaminen antaa paljon vapaaehtoiselle

Surffiinan digivinkki -juttu on julkaistu alun perin Senioriopettaja-lehdessä marraskuussa 2022.

Jokin aika sitten olin seuraamassa digiopastusta, jossa seniori-ikäiset istuivat vieretysten pöytien ääressä. Mikä positiivinen ja rauhoittava energia olikaan aistittavissa, kun opastajat paneutuivat opastettaviensa digipulmiin, kuuntelivat, neuvoivat ja rohkaisivat itse kokeilemaan.”

Digiopastuksissa harjoitellaan usein aivan perusasioita, kuten uudella älypuhelimella soittamista, kaiuttimen käyttöä, valokuvien lähettämistä tai pohditaan laitteen hankintaan tai digipalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Aina ei edes tiedä, kumpi on opastaja, kumpi opastettava. Siinä he istuvat ikätovereina rinnakkain, juttelevat samaan tahtiin ja unohtavat kiireen, jolloin ajoittain ilmenevä digiärtymyskin vähitellen laantuu. Opastaja ymmärtää hyvin digin käytön haasteet ja kertoo, ettei kaikki ole aina itsellekään helppoa. Se, että ihminen on tullut kuulluksi ja autetuksi antaa paljon molemmille osapuolille. Näin digirohkeus kasvaa ja tarvittavat taidot tulevat askel askelelta tutummaksi.

Merkityksellistä ja hyvin tuettua vapaaehtoistyötä

Digitalisoituneessa yhteiskunnassa jokaisen tulisi huolehtia digitaitojen ylläpitämisestä ja mikä onkaan parempi keino siihen kuin toisten opastaminen. Samalla kun voi jakaa omaa osaamistaan, toimia rohkaisijana ja kannustajana, oppii itse tekemään asioita uudella tavalla, hakemaan tietoa ja ennen kaikkea pysyy kehityksessä mukana.

Digiopastustoiminta on valtakunnallisesti erittäin hyvin organisoitua. Digitukea kehitetään paljon myös viranomaispuolella, mutta järjestöillä on merkittävä rooli tavoittaessaan sellaisia kohderyhmiä, joita julkinen sektori ei tavoita. Eri puolilla Suomea on useita julkista rahoitusta saavia organisaatioita, jotka järjestävät digiopastustoimintaa vapaaehtoisvoimin. Monesti toiminta pohjautuu lisäksi vertaisuuteen, joka hälventää opettaja-oppilas asetelmaa.

Vapaaehtoisista pidetään hyvää huolta tarjoamalla koulutusta, vertaistukea ja virkistäytymistä. Syyskuussa toteutetun digiopastajien kyselyn perusteella lähes 90% vapaaehtoisista kokee saavansa riittävästi tukea vapaaehtoistyöhönsä omalta organisaatioltaan.

Merkityksellisyyden kokemus on erittäin korkealla digiopastajien keskuudessa ja toisten auttamisesta saadaan hyvää mieltä. Vertaistuen ja yhteisten toimintaperiaatteiden merkitys nähdään vahvasti toiminnan mielekkyyttä lisäävinä tekijöinä. Digiopastaminen on harrastus, jossa yhdistyy konkreettinen tekeminen, ihmisten kohtaaminen sekä isompaan yhteisöön kuulumisen tunne.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta tarjoaa tukea materiaalien, keskustelutilaisuuksien ja vertaistuen muodossa kaikille vapaaehtoisille ympäri Suomen. Lue lisää: Miten digiopastajaksi?

Teksti: Nina Ziessler, VTKL, SeniorSurf-toiminta

Digituelle uusi symboli

Tiedote 24.10.2022

Digituelle on luotu uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Digituki-palvelulla ei ole ennen ollut yhtenäistä symbolia Suomessa.

Digituki, digiopastus, laiteopastus, tietotekniikkaneuvonta tai ohjaus sähköisten palveluiden käyttöön. Termejä ja palvelumuotoja on laidasta laitaan. Digituki voi olla viranomaisten tarjoamaa sähköisten palveluiden käytön tukea, kuntien tai järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Yhtä kaikki – tarkoituksena on auttaa kansalaisia pärjäämään digitaalisessa yhteiskunnassa, osallistumaan tasavertaisesti ja hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituki ei ole puolesta asiointia, vaan tavoitteena on opastaa ihmisiä tekemään itse, jotta seuraavalla kerralla asiointi olisi jo helpompaa. Opastusta annetaan yleisimmin kasvokkain ja henkilökohtaisesti asiakkaan toivomiin kysymyksiin, mutta enenevässä määrin myös etänä puhelimitse tai jopa asiakkaan kotona.

Mihin symbolia tarvitaan?

Digituen symboli on luotu vapaasti käytettäväksi, tekemään palvelua tutummaksi asiakkaille. Symboli kertoo digilaitteisiin liittyvästä arjen asiointipalvelusta, ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä oppimisesta. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä.

Toiveena on, että mahdollisimman moni digituen toimija ottaisi symbolin osaksi omaa viestinnällistä työkalupakkia. Sitä voi käyttää niin symboleihin pohjautuvissa palvelukartoissa ja oppaissa, mainoksissa, opasteissa kuin esityksissä. Symbolia voi käyttää myös kuvituskuvana, kun digituesta kerrotaan erilaisille asiakas- ja sidosryhmille. Symbolin lisäksi tarvitaan aina kohderyhmälle ymmärrettävää sanallista palvelukuvausta. Kuva voi kuitenkin auttaa avaamaan sitä, mitä digituki käytännössä on.

Digituen yhteistä symbolia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko digituen asiantuntijoita eri sektoreilta: Espoon kaupungilta, Kelasta, Laurea-ammattikorkeakoulusta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliitosta sekä Vanhustyön keskusliitosta. Symbolin suunnitteluun osallistui myös digituen asiakkaita ja muita toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyiden avulla.

Lisätietoja:

Nina Ziessler nina.ziessler@vtkl.fi p. 050 468 0171
Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Hanna Rantala hanna.rantala@laurea.fi p. 050 432 8936
Laurea-ammattikorkeakoulu, DigiOn – Digionnea kaikille – hanke

Pohjoismaisen yhteistyön herättelyä

Ylärivissä kuvia Oodin tutustumiskierrokselta ja Helsingin digituen tapaamisesta.
Alarivissä kuvia ENTER ry:n järjestämästä Digitori-tapahtumasta Kampin palvelukeskuksessa.

Ruotsin Örebron lääni sijaitsee n.200 km Tukholmasta länteen. Siellä asuu pieni ruotsinsuomalaisten vähemmistö, joilla on oikeus saada lakisääteiset palvelut suomen kielellä. Myös digituen tarve on vahva, erityisesti digitaalisiin maksupalveluihin on tuotettu opastusmateriaalia suomeksi.

Örebron lääninhallituksen työntekijät, Åsa Lindin ja Josefine Eklund ottivat yhteyttä SeniorSurfiin kuultuaan seniorien parissa tehtävästä digituen koordinaatiotyöstä Suomessa paikalliselta SeniorNet Swedenin vertaisopastusjärjestöltä. Tapasimme kesäkuussa Teamsin välityksellä ja tutustuimme toistemme toimintaan. Sovimme myös pian heidän vierailusta Helsinkiin ja ajankohdaksi valikoitui lokakuun alku: 3.-4.10.2022.

Vietimme intensiiviset kaksi päivää keskustellen digitaalisen yhteiskunnan asettamista haasteita erityisesti senioriväestölle sekä tarjolla olevista ratkaisuista esimerkkinä tiivis yhteistyö eri sektorien välillä Helsingissä.

Jani Suonperä esitteli vieraillemme Helsingin digitukea, sen kehityskaarta, koordinaatioyhteistyötä ja palvelumallia. Tutustuimme ENTER ry:n järjestämään vertaisopastukseen ja pääsimme keskustelemaan vapaaehtoisena toimivan senioriopastajan kanssa hänen kokemuksistaan. Kiitos myös Emma-Lotta Tynkkyselle, joka toimi oppaana tutustumiskierroksella Oodiin ja esitteli elävällä tavalla rakennuksen arkkitehtuuria ja asemaa kaikille avoimena ja toiminnallisena kohtaamispaikkana sekä tietysti kirjaston digitukipalveluita.

Lisäksi vierailimme Kampin palvelukeskuksessa ENTER ry:n organisoimassa Digitori-tapahtumassa, joka toi esiin upeasti eri sektorien välisen yhteistyön. Esillä olivat niin pankkipalvelut (Nordea), teleoperaattoripalvelut (Elisa), äänikirjat (Celia), Helsingin kaupungin digituki ja senioripalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut (Helsingin kaupunginteatteri) sekä Helsingissä toimivien järjestöjen monipuolinen tarjonta niin lähi-, etä- kuin kotidigituen osalta. Tapahtuma oli kerännyt paljon tiedonhaluisia senioreita kartuttamaan digitaitojaan ja tutustumaan palveluntarjontaan.

Vierailu herätti laajemminkin kiinnostusta yhteistyön jatkamiselle. SeniorSurfin valtakunnallista etädigitukea kehittävä toiminta voisi varmasti tulevaisuudessa olla myös ulkosuomalaisten ja ulkomailla asuvien suomenkielisten tukena. Samoin kaikki nykyinen opastustoimintaa tukeva materiaali on vapaasti hyödynnettävissä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kirjoittaja:
Nina Ziessler
Asiantuntija
SeniorSurf-toiminta, Vanhustyön keskusliitto

Tiina Etelämäki, Åsa Lindin, Josefine Eklund, Nina Ziessler. Kuva: Jenni Blomqvist.

Blogi: Harjoittelijana SeniorSurfissa – Mari Nuutila

”Täällä kirjoittelee geronomi (AMK)-opiskelija Mari. Olin tänä syksynä viitisen viikkoa harjoittelussa Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa. Harjoittelun aikana pääsin tutustumaan digiosallisuuden edistämisen jännittävään maailmaan.”

Lue koko blogi Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilta.

(17.10.2022)

Blogi: Harjoittelijana SeniorSurfissa – Maarit Seppelin

Metropolia amk:n geronomiopiskelija Maarit Seppelin teki harjoittelun Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa elo-syyskuussa 2022. Maarit kokosi blogiin kokemuksia ja ajatuksia harjoittelusta. Lue blogi kokonaisuudessaan Vanhustyön keskusliiton sivuilta.

(12.10.2022)

SeniorSurf-päivä 4.10.

SeniorSurf-päivän tarkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan digilaitteisiin ja -palveluihin sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

SeniorSurf-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 2013 lähtien osana Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Vanhustenviikkoa. Virallinen teemapäivä on tiistai, mutta tapahtumia voi yhtä hyvin järjestää pitkin viikkoa tai vaikka ympäri vuoden!

Lue tarkemmin SeniorSurf-päivän syntyajoista ENTER ry:n julkaisemasta Ikinörtti-blogista.

Vuoden 2022 teemana on Yhdessä luontoon – joka iän oikeus. Luontoelämykset voivat innostaa kokeilemaan digiä, toisaalta digi mahdollistaa luontoelämysten järjestämisen silloinkin, kun luontoon ei pääse lähtemään. SeniorSurf-päivää varten on nyt paljon luontoteemaisia ideoita hyödynnettäväksi!

Seniorien omat luontotarinat. Valmiita luontotarinoita kuunneltavaksi ja luettavaksi. Samalla voi katsella elämyksellisiä luontovideoita ja keskustella omista luontoon liittyvistä muistoista.

Luontoelämyksiä sohvalla. Mustikan poimintaa ja viljapellolla kävelyä etänä. Ohjeet toiminnallisen tuokion järjestämiseen sisältää myös linkit videoihin.

Vanhustyön keskusliiton järjestämät luontoaamut Vanhustenviikolla klo 9.00-9.30.
Muista ilmoittautua viimeistään edellisenä päivänä!

Loput ideat ja vinkit järjestelyihin SeniorSurf-päivän sivulta.

SeniorSurf-päivän logo

Luontotarinat

Jokaisella ihmisellä on omat kokemuksensa ja tarinansa luonnosta. Kaikille meille luonto myös tarkoittaa ja edustaa eri asioita. Vanhustyön keskusliitto on kerännyt senioreilta omakohtaisia tarinoita luonnosta. Tarinat on luettu henkilökunnan voimin digitaaliseen muotoon, jotta niitä pääsisi kuuntelemaan kuka vain. Nyt tarinoista on julkaistu neljä, mutta niitä on tulossa myöhemmin vielä lisää.

Löydät tarinat äänimuodossa SeniorSurf-päivän sivulta.

Lue kaikki tarinat Vanhustenviikon materiaalisivulta.

Tarinoita pääsee kuuntelemaan myös Hyvä ikä -messuilla Vanhustyön keskusliiton osastolla.

(27.9.2022)

Lausunto: Suomen digitaalisen kompassin luonnos 2

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) on antanut lausunnon Suomen digitaalisen kompassin 2. luonnoksesta.

Vanhustyön keskusliitto haluaa varmistaa, että kaikessa toiminnassa otetaan huomioon muiden ikäryhmien lisäksi myös iäkkäimmät ihmiset. Digitaalisten taitojen tarve ei pääty ihmisen täytettyä 75 vuotta. Myös digitukea ja jatkuvaa koulutusta tulee tarjota ja olla saatavilla monimuotoisesti, ilman yläikärajoja, kaikille siitä kiinnostuneille henkilöille.

VTKL pitää tärkeänä myös sitä, että mahdollisuus asiointiin turvataan muuten kuin sähköisesti niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin. ​

Pidämme arvokkaana, että osallisuudella on kaikkiaan suuri painoarvo luonnoksessa. Kuten luonnoksessa hyvin mainitaankin, on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus käyttää julkisia palveluita ja osallistua yhteiskuntaan. Myös ihmiskeskeisyyden nostaminen palveluiden ytimeen on oleellista.

Lue koko Vanhustyön keskusliiton antaman lausunto Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos, 15.9.2022.

VTKL antaa aktiivisesti lausuntoja iäkkäiden ihmisten hyvinvointiin liittyen, löydät lisää lausuntoja liiton verkkosivuilta.

Digitaalisaatio vaikuttaa vahvasti koko yhteiskuntaan, myös iäkkäisiin ihmisiin ja Vanhustyön keskusliiton koko jäsenkenttään. Vanhustyön keskusliittona tahdomme vaikuttaa siihen, että sidosryhmiemme yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään toteutuvat ja heidät huomioidaan ja pidetään mukana yhteiskunnan kehityksessä. Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta vahvistaa osaltaan seniorien digiosallisuutta.

Digikompassi

Digitaalinen kompassi, eli digikompassi on vuoteen 2030 ulottuva kansallinen strateginen etenemissuunnitelma. Se on laadittu, jotta Suomi menestyy digitalisaation ja datatalouden murroksessa. Kompassin avulla luodaan yhteinen visio tulevaisuudesta ja pystytään johtamaan digitalisaatiokehitystä yli sektorirajojen sekä tukemaan systeemistä digivihreää siirtymää. Kansallinen digikompassi perustuu vuonna 2021 esiteltyyn EU:n digikompassiin ja sitä koskevaan ohjelmaehdotukseen.

Kansallisen digikompassin valmistelusta on vastannut Digitoimisto. Digitoimisto on pysyvä yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaatiossa ja datataloudessa.

Lisätietoa digitoimistosta: https://vm.fi/digitoimisto

(27.9.2022)

Luontoaamu 3.10. – Osallistava luontokävely

Haluatko oppia tekemään senioreille osallistavia luontokävelyitä ilman, että osallistujat itse lähtevät esimerkiksi metsään? Voit toteuttaa mahtavia elämyksiä ja osallistavia luontokävelyitä digilaitteiden avulla ilman suurta digiosaamista. Tule mukaan Vanhustenviikon webinaariin kokemaan osallistava luontokävely ja saamaan konkreettisia käytännön vinkkejä menetelmän toteuttamiseen. Tule ottamaan menetelmä haltuun!

Webinaari järjestetään maanantaina 3.10. klo 9.00-9.30 Teamsissa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilta.

(26.9.2022)

Haku