Hyppää sisältöön

Mediataidot kuuluvat kaikille

27.1.2023

Helmikuussa (6.-12.2.2023) vietetään Mediataitoviikkoa, joka tarjoaa inspiraatiota ja vinkkejä niin mediakasvattajille kuin muillekin toimijoille koko vuodeksi. Mediataidot eivät kuulu vain varhaiskasvatukseen ja kouluihin, vaan mediataidoissa riittää opeteltavaa vauvasta vaariin, sillä sen sisällöt ovat muuttuneet yhä moninaisemmiksi digitalisaation myötä.

Mediataidot ja digitaidot kulkevat käsi kädessä, eikä kummankaan oppiminen käy itsestään. Vaikka senioreissa digiosaamista on laidasta laitaan, on muistettava, että moni ikääntyneistä on vasta tutustumassa digitaalisiin laitteisiin ja sisältöihin. Lapsille ja nuorille suunnattu mediakasvatus esimerkkeineen ei toimi sellaisenaan erilaisessa elämäntilanteessa oleville ikääntyneille, vaan medialukutaidosta, digiturvallisuudesta ja uusista vuorovaikutusmahdollisuuksista tarvitaan kohderyhmää puhuttelevia esimerkkejä ja kuvitusta. Myös kokeneempi digin käyttäjä tarvitsee päivitystä osaamiseensa, sillä sisällöt, mahdollisuudet niin hyvässä kuin pahassa muuttuvat jatkuvasti.

Lue Mediataitoviikon artikkeli:
Miksi seniorit tulee ottaa huomioon omana ryhmänään mediataitojen oppijoina?

Opas osallistavan tietoiskun suunnitteluun

Tietoiskut tukevat uusien taitojen oppimista ja innostavat niin vasta-alkajia kuin osaavampiakin, kunhan asioista puhutaan kuulijan ymmärtämillä termeillä ja hänelle sopivalla tasolla. SeniorSurf kannustaa niin digituen järjestäjiä kuin muitakin senioriryhmien parissa toimivia järjestämään mediataitoaiheisia tilaisuuksia, jotka kannustavat pohtimaan ja keskustelemaan ilman pelkoa esittää itseä mietityttäviä kysymyksiä.

Uusi Opas osallistavan tietoiskun suunnitteluun sekä aiempi Ryhmäopastukset senioreille -aineistot ovat ladattavissa Opastustoiminnan tuki -sivuilta.

Ideoita tilaisuuksien sisältöön löydät Mediataitoviikon materiaaleista sekä uusitusta SeniorSurf materiaalipankista.

Asenteet oppimisen esteenä

”Ei sinun kannata tähän käyttää aikaa. Anna kun minä hoidan sen äkkiä.”

Lähipiirin asenteet voivat joskus olla esteenä seniorin digiosallisuudelle ja digitaitojen harjoittelulle. Voit hyödyntää SeniorSurfin tuottamia sarjakuvia vapaasti viestiessäsi seniorien digiosallisuudesta. Löydät ne Digiosallisuus-sivulta.

Seniorien ostokokemuksia digihankinnoista

23.1.2023

Laitteiden kirjo ja tarjonta on nykyään niin suuri, että tottunutkin digin käyttäjä joutuu käyttämään aikaa selvittääkseen gigabittien, prosessoreiden, käyttöjärjestelmäversioiden sekä tietoturvaohjelmistojen ja liittymätyyppien väliset erot. Toiset tarvitsevat neuvoja jo laitetyypin valinnassa. Riittääkö älypuhelin vai tarvitaanko tietokone? Löytyykö omiin käyttötarpeisiin ja kukkarolle sopivaa laitetta ja miten tulisi suhtautua myyjän tarjoamiin lisäpalveluihin?

Miten seniorit sitten pärjäävät digihankintojen kanssa? Minkälaiseksi he kokevat oman osaamisensa ja miten hyvin myyntitilanteessa otetaan heidän tarpeensa huomioon?

Kysely seniorien digihankinnoista

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta selvitti kesällä 2022 seniorien kokemuksia digilaitteiden ja digipalvelujen hankintatilanteita koskien. Sähköiseen kyselyyn vastasi 159 senioria, joista suurin osa oli 70-79-vuotiaita. 83% vastaajista kertoi omista kokemuksistaan ja loput vastasi läheisensä puolesta. Lähes kaikki vastaajat olivat tehneet digihankintoja aiemminkin ja arvioivat oman osaamisensa digihankintoja kohtaan pääosin melko hyväksi tai neutraaliksi, hyvän ja huonon väliltä.

Vaikka suurin osa vastaajista koki ostotilanteet luotettavina ja turvallisina, kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että asiakkaan tarpeita ei huomioitu riittävästi tai että käytetty sanasto oli vaikeasti ymmärrettävää. Myös huoli omasta osaamisesta laitteen käyttöönottoon liittyen nousi esiin.

Merkittävimpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä vastaajien mukaan olivat laitteen tai palvelun tekniset ominaisuudet, kuten käyttöjärjestelmä ja muistin koko, sekä sen helppokäyttöisyys. Yli 60 % vastaajista koki tärkeäksi myös ostotilanteessa saadun asiakaspalvelun sekä aiemmat kokemukset ja suositukset.

Ostokokemuksen laatuun vaikuttivat ennen kaikkea vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Myönteisissä ostokokemuksissa korostuivat myyjän kyky huomioida asiakkaan tarpeet, myyjän asiantuntemus ja opastamishaluisuus. Kielteisissä ostokokemuksissa mieleen oli jäänyt myyjän välinpitämätön tai ylimielinen asenne sekä turhiksi tai liian kalliiksi koettujen palveluiden tai tuotteiden myynti. Asiakkaan oma osaamattomuus, tiedon puute ja vaikeat termit asettivat myös haasteita.

Ostamista helpotti, jos oli perehtynyt valikoimaan itse etukäteen ja tiesi mitä oli ostamassa. Moni luotti myös läheiseltä tai digiopastajalta saatuihin neuvoihin. Muutamat vastaajista suosi verkkokaupasta ostamista, koska silloin pystyi rauhassa vertailemaan vaihtoehtoja ja sai lopulta juuri sen, mitä halusi.

Sanapilvi, jossa isoimpina sanoina: asiantunteva, asiakaspalvelu, tuttuus, ei tyrkytä, tuki, kuuntelee, hinta, palvelualttius, opastaa, selkeä, kokemus
Sanapilvi asioista, jotka vaikuttivat myönteisesti vastaajien ostokokemukseen

Toiveita eettisen myynnin toteutumiselle

Kyselyyn vastanneet toivoivat myyjiltä ennen kaikkea kuuntelutaitoa, kärsivällisyyttä, selkokielisyyttä ja ymmärrystä tietämättömyydelle. Oleelliset seikat tulisi selittää siitäkin huolimatta, että asiakas ei niitä osaa kysyä. Tuputtamisen sijaan pitäisi antaa aikaa perehtyä ja kertoa, mistä lisätietoa saa. Hyvä on myös muistaa, miten moninainen joukko ikääntyneet ovat erilaisine tarpeineen.

Yhdenvertaisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa ei toteudu, jos osaamattomuus digilaitteiden ja -palveluiden kohdalla johtaa kalliisiin palvelusopimuksiin, joiden sisältöä ei ymmärretä tai osata hyödyntää. Asiakkaan tarpeet ja jo olemassa olevat palvelut tulisi selvittää jokaisessa myyntitilanteessa. Ostopäätökset tulisi pohjautua tietoisiin valintoihin ja sitä varten tarvitaan tukea ja opastusta sekä ymmärtävää myyntityötä.

Teksti: Nina Ziessler
SeniorSurf, Vanhustyön keskusliitto

Tarvitsetko apua laitteen valinnassa tai digihankintojen suunnittelussa? Digiopastajat auttavat, etsi lähin opastuspaikka kartalta.

Lue myös HS Kaupunki 20.1.2023 ”Tunsin itseni ihan idiootiksi” – Ikäihmisille kaupataan koko ajan kaikkea turhaa

Seniorin polku digimaailmaan

12.1.2023

Matka digilaitteiden ja digipalveluiden käyttäjäksi voi olla mutkainen, tärkeää on löytää auttavia käsiä matkan varrella. Motivaatio uuden oppimiseen voi löytyä uudesta laitteesta, läheisten kannustuksesta tai halusta hoitaa asioitaan itsenäisesti. Digiä ei tarvitse pelätä tai kauhistella, eikä ottaa haltuun hetkessä. Tärkeintä on olla utelias ja kysyä neuvoa, kun sitä tarvitsee.

Iästä riippumatta on mahdollista opetella uusia taitoja, pala kerrallaan, sen verran kuin omassa arjessaan niitä tarvitsee.

Kärsivällisiä ja innostavia digiopastajia on Suomessa runsain määrin. Löydä itsellesi tai läheisellesi lähin digiopastusta tarjoava taho Opastuspaikkakartalta.

Uusi infograafi Seniorin polku digimaailmaan on ilmestynyt!
Lataa se käyttöösi ja lue samalla lisää seniorien digiosallisuudesta
https://seniorsurf.fi/digiosallisuus/

Kunnilla keskeinen rooli alueellisina digituen toimijoina

16.12.2022

Vanhusasiavaltuutetun toimisto on tehnyt kolmen kohdan esityksen ikäihmisten digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi (20.10.2022). Yksi esityksen kohdista liittyy kuntien digituen koordinaatioroolin kasvattamiseen.

Kunnat ovat luonnollinen kiinnekohta meille kaikille, joten myös tukea arjen digihaasteisiin on hyvä olla niissä tarjolla. Paikalliset toimijat ovat parhaita asiantuntijoita siinä, millaista digitukea alueella tarvitaan ja missä sitä kannattaa tarjota. Digi- ja väestötietovirastolla puolestaan on kokonaiskuva siitä, millä tasolla suomalaisten digiosaaminen on tällä hetkellä ja minkälaisiin asioihin digitukea tarvitaan.

Digitukea kehitetään ja digitaitoja edistetään parhaiten useiden toimijoiden yhteistyönä. Viranomaisilla on velvoite antaa omien palvelujensa käyttöön liittyvää digitukea, mutta yleinen digituen tarjoaminen ei voi olla kenenkään yksittäisen toimijan vastuulla. Sen sijaan tarvitaan koordinaatiota ja eri tahojen tarjoaman tuen näkyväksi tekemistä.

Digi- ja väestötietovirasto koordinoi digituen valtakunnallista verkostoa ja työskentelee sen eteen, että tiedot kaikista digituen tarjoajista saadaan koottua Suomi.fi-verkkopalveluun. Näin tieto tavoittaa nekin, jotka etsivät sitä esimerkiksi läheisilleen. Digi- ja väestötietovirasto tekee yhteistyötä myös kuntien kanssa. Yhtenä tavoitteena on vahvistaa kuntien ja niiden työntekijöiden digituen osaamista sekä tarjota välineitä digituen organisointiin.

Kunnilla on jo nyt merkittävä rooli digituen antajina ja kehittäjinä. Kuntalaisten digitaitoja kehitetään mm. oppilaitoksissa, kirjastoissa, opistoissa, monissa kunnan tarjoamissa palveluissa sekä järjestöjen toimesta. Kunnat voivat tukea nykyisiä digitoimijoita kokoamalla niitä yhteen paikalliseksi verkostoksi. Koordinaatiovastuu ei tarkoita sitä, että kunnan tarvitsisi tehdä kaikki itse.

Hyvin koordinoitu digituki koostuu valtakunnallisesta ja paikallisesta yhteistyöstä. Sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki saavat apua digiasioihin. Hyvät esimerkit paikallisen digiverkoston yhteistyömallista tulisi ottaa käyttöön entistä laajemmin. Näin olemassa oleva digituki voidaan tehdä helpommin löydettäväksi ja nykyisillä resursseilla saadaan enemmän aikaan.

Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto
Juulia Andersson, ENTER ry
Nina Ziessler, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Tallenne vanhusasiavaltuutetun seminaarista 20.11.2022: Ratkaisuja iäkkäiden yhdenvertaisuuteen digiyhteiskunnassa

Perustietoa verkko- ja mobiilipankeista

10.11.2022

Uusimman viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen mukaan 92 prosenttia suomalaisista osaa käyttää sujuvasti verkkopankkia. 65-79-vuotiaista verkkopankkia käyttää sujuvasti 77 prosenttia, kun taas 17 prosenttia ei käytä palvelua lainkaan. (Traficom 9/2022). Syinä tähän voi olla laitteiden ja nettiyhteyksien puute, laitteiden ja palvelun käytön hankaluus, arkuus käyttää digiä tai puolesta asioinnin tarve.

Verkkopankkiin liittyvät kysymykset ovat kuitenkin säännöllisesti pinnalla seniorien digiopastuksissa. Toiset tarvitsevat apua uuden laitteen tai päivittyneen sovelluksen takia, toiset vasta tutustuvat palveluun. Pankit ovat parhaita tahoja neuvomaan omien palveluidensa käytössä, mutta aina se ei yksin riitä.

Uusi materiaali kokoaa yhteen perustietoa verkko- ja mobiilipankeista ja niiden turvallisesta käytöstä.

  • Mikä osoite selaimen osoiteriville kirjoitetaan?
  • Minkä niminen mobiilipankkisovellus älypuhelimeen tulee ladata?
  • Mitkä tunnistautumistavat pankeilla on käytössä?
  • Tärkeimmät ohjesivut tai oppaat
  • Yhteystiedot asiakaspalveluun ja sulkupalveluun, jos kortti on kadonnut
  • Aineisto päivitetty 15.11.2022, lisätty listaan Ålandsbanken

Materiaali löytyy myös Opastamisen ohjeet -sivulta.

Opastustilanteissa on tärkeää muistaa, ettei pankkitunnuksia saa antaa tai näyttää toisille. Palveluun kirjautuminen ja palvelun käyttäminen tulee tapahtua itsenäisesti. Lisätietoa: Digituen eettinen ohjeistus ja Finanssialan suositukset digiopastajille.

Digituelle uusi symboli

Tiedote 24.10.2022

Digituelle on luotu uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Digituki-palvelulla ei ole ennen ollut yhtenäistä symbolia Suomessa.

Digituki, digiopastus, laiteopastus, tietotekniikkaneuvonta tai ohjaus sähköisten palveluiden käyttöön. Termejä ja palvelumuotoja on laidasta laitaan. Digituki voi olla viranomaisten tarjoamaa sähköisten palveluiden käytön tukea, kuntien tai järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Yhtä kaikki – tarkoituksena on auttaa kansalaisia pärjäämään digitaalisessa yhteiskunnassa, osallistumaan tasavertaisesti ja hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituki ei ole puolesta asiointia, vaan tavoitteena on opastaa ihmisiä tekemään itse, jotta seuraavalla kerralla asiointi olisi jo helpompaa. Opastusta annetaan yleisimmin kasvokkain ja henkilökohtaisesti asiakkaan toivomiin kysymyksiin, mutta enenevässä määrin myös etänä puhelimitse tai jopa asiakkaan kotona.

Mihin symbolia tarvitaan?

Digituen symboli on luotu vapaasti käytettäväksi, tekemään palvelua tutummaksi asiakkaille. Symboli kertoo digilaitteisiin liittyvästä arjen asiointipalvelusta, ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä oppimisesta. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä.

Toiveena on, että mahdollisimman moni digituen toimija ottaisi symbolin osaksi omaa viestinnällistä työkalupakkia. Sitä voi käyttää niin symboleihin pohjautuvissa palvelukartoissa ja oppaissa, mainoksissa, opasteissa kuin esityksissä. Symbolia voi käyttää myös kuvituskuvana, kun digituesta kerrotaan erilaisille asiakas- ja sidosryhmille. Symbolin lisäksi tarvitaan aina kohderyhmälle ymmärrettävää sanallista palvelukuvausta. Kuva voi kuitenkin auttaa avaamaan sitä, mitä digituki käytännössä on.

Lue lisää ja lataa symboli käyttöösi täältä

Digituen yhteistä symbolia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko digituen asiantuntijoita eri sektoreilta: Espoon kaupungilta, Kelasta, Laurea-ammattikorkeakoulusta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliitosta sekä Vanhustyön keskusliitosta. Symbolin suunnitteluun osallistui myös digituen asiakkaita ja muita toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyiden avulla.

Lisätietoja:

Nina Ziessler nina.ziessler@vtkl.fi p. 050 468 0171
Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Hanna Rantala hanna.rantala@laurea.fi p. 050 432 8936
Laurea-ammattikorkeakoulu, DigiOn – Digionnea kaikille – hanke

SeniorSurf-päivä 4.10.

SeniorSurf-päivän tarkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan digilaitteisiin ja -palveluihin sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

SeniorSurf-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 2013 lähtien osana Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Vanhustenviikkoa. Virallinen teemapäivä on tiistai, mutta tapahtumia voi yhtä hyvin järjestää pitkin viikkoa tai vaikka ympäri vuoden!

Lue tarkemmin SeniorSurf-päivän syntyajoista ENTER ry:n julkaisemasta Ikinörtti-blogista.

Vuoden 2022 teemana on Yhdessä luontoon – joka iän oikeus. Luontoelämykset voivat innostaa kokeilemaan digiä, toisaalta digi mahdollistaa luontoelämysten järjestämisen silloinkin, kun luontoon ei pääse lähtemään. SeniorSurf-päivää varten on nyt paljon luontoteemaisia ideoita hyödynnettäväksi!

Seniorien omat luontotarinat. Valmiita luontotarinoita kuunneltavaksi ja luettavaksi. Samalla voi katsella elämyksellisiä luontovideoita ja keskustella omista luontoon liittyvistä muistoista.

Luontoelämyksiä sohvalla. Mustikan poimintaa ja viljapellolla kävelyä etänä. Ohjeet toiminnallisen tuokion järjestämiseen sisältää myös linkit videoihin.

Vanhustyön keskusliiton järjestämät luontoaamut Vanhustenviikolla klo 9.00-9.30.
Muista ilmoittautua viimeistään edellisenä päivänä!

Loput ideat ja vinkit järjestelyihin SeniorSurf-päivän sivulta.

SeniorSurf-päivän logo

Luontotarinat

Jokaisella ihmisellä on omat kokemuksensa ja tarinansa luonnosta. Kaikille meille luonto myös tarkoittaa ja edustaa eri asioita. Vanhustyön keskusliitto on kerännyt senioreilta omakohtaisia tarinoita luonnosta. Tarinat on luettu henkilökunnan voimin digitaaliseen muotoon, jotta niitä pääsisi kuuntelemaan kuka vain. Nyt tarinoista on julkaistu neljä, mutta niitä on tulossa myöhemmin vielä lisää.

Löydät tarinat äänimuodossa SeniorSurf-päivän sivulta.

Lue kaikki tarinat Vanhustenviikon materiaalisivulta.

Tarinoita pääsee kuuntelemaan myös Hyvä ikä -messuilla Vanhustyön keskusliiton osastolla.

(27.9.2022)

Luontoelämyksiä sohvalla

Luontoelämyksiä voi kokea joskus myös digisti. Vaikka mustikkametsään tai viljapellolle ei pääsisi kulkemaan, aistikkaita luontoelämyksiä voi järjestää kotisohvalle tai palvelutaloon.

Ota käyttöön Vanhustyön keskusliiton luomat Luontoelämys sohvalla -aineistot ja saata ryhmäsi luontoon digisti! Aineistot on luotu lokakuussa vietettävää Vanhustenviikkoa ja SeniorSurf-päivää varten, mutta ovat toki käytettävissä milloin vain. Luontoelämys sohvalla aineistot löytyvät SeniorSurf-päivän sivulta.

(22.9.2022)

Muistilista tietoturvasta

Mistä kaikesta tietoturva oikein koostuu? Turvallisuutta ei voi ulkoistaa kokonaan jonkun ohjelman hoidettavaksi, vaan jokaisen tietotekniikkaa käyttävän ihmisen kannattaa opetella yleisiä digiturvataitoja.

SeniorSurf-toiminta on koostanut tämän muistilistan erityisesti digiopastajia ajatellen. Siitä on toivottavasti hyötyä seniorien digiopastuksissa, sillä näitä asioita on hyvä kerrata jokaisen opastettavan kanssa, sopivissa palasissa. Toki muutkin saavat aineistoa hyödyntää!

Nelisivuinen aineisto on ladattavissa Opastamisen ohjeet -sivulta.

Perusteellisempia oppaita tietoturva-aiheesta löydät mm. SeniorSurfin materiaalipankista.

(15.9.2022)

Haku