Hyppää sisältöön

Opastustoiminta opastajien silmin

Opastustoiminta opastajien silmin

22.12.2022

SeniorSurf teetti syyskuussa 2022 ensimmäisen valtakunnallisen kyselyn seniorien parissa toimiville vapaaehtoisille digiopastajille. Kyselyn avulla haluttiin selvittää vapaaehtoisten näkemyksiä opastustoiminnan organisoinnin toteutumisesta sekä digiopastustoiminnan merkityksestä heille itselleen. Kysyimme myös palautetta opastajille suunnatuista SeniorSurfin toiminnoista sekä toiveita niiden kehittämiseen.

Kyselyyn vastasi yhteensä 115 digiopastajaa eri puolilta Suomea. Vastaajista 40 % toimii opastajana Etelä-Suomessa, 29 % Länsi-Suomessa, 19 % Itä-Suomessa ja 12 % Pohjois-Suomessa.

Senioreita opastavat vapaaehtoiset digiopastajat ovat tyypillisesti itsekin senioreita. Tähänkin kyselyyn vastanneista yli puolet (54 %) oli 70-79-vuotiaita ja kolmasosa 63-69-vuotiaita. 57 % vastaajista oli miehiä, mikä kertoo hyvin siitä, kuinka digiopastaminen houkuttelee tasaisesti niin naisia kuin miehiä. Puolet kaikista vastaajista oli toiminut digiopastajina 3-7 vuotta, viidesosa jopa pidempään. Digiopastajat ovat todellakin sitoutuneita vapaaehtoistyöhönsä!

Merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kokemuksiaan digiopastajina erilaisten väittämien avulla. Kolme kohtaa nousivat ylitse muiden: yli 90 % vastaajista kokee itsensä merkitykselliseksi auttaessaan muita samalla kun opastustoiminnan yhteiset ohjeistukset sekä vertaistuki ja kokemusten vaihto muiden opastajien kanssa arvioidaan lähes yhtä tärkeiksi. Suurin osa vastaajista koki oman organisaation tuen opastustyötä kohtaan riittävänä. Myös SeniorSurfin tarjoama tuki koettiin melko merkityksellisenä. (Kuva 1.)

Avovastauksissa näkyi opastamisen monipuolinen merkitys vapaaehtoisille itselleen ja samat teemat toistuivat useissa vastauksissa. Ennen kaikkea se on konkreettinen keino pysyä ajan tasalla ja oppia itsekin tärkeitä digitaitoja. Opastaminen antaa hyvää mieltä ja saa vapaaehtoisen tuntemaan itsensä tarpeelliseksi, kun voi auttaa konkreettisella tavalla muita ikäihmisiä. Opastaminen koettiin myös mielekkäänä harrastuksena, joka tuo rytmiä elämään ja antaa mahdollisuuden tavata ihmisiä.

SeniorSurf tukee myös vapaaehtoisia

SeniorSurfin sisällöistä erilaiset aineistot ja opastusmateriaalit olivat vastaajille tutuimpia. SurfAreena ja muut verkostoitumismahdollisuudet ovat vielä vieraampia – tässä siis tärkeä kehittämisen paikka tulevaa vuotta ajatellen. Uuden vuoden lupauksena pyrimme löytämään uusia keinoja tavoittaa vapaaehtoisia eri puolilta Suomea.

Jos sinä tiedät vapaaehtoisen (seniori)digiopastajan, joka voisi iloita ja hyötyä SeniorSurfin tuesta, vinkkaa hänelle mahdollisuuksista. Kannustetaan yhdessä senioreita digiopastusten pariin!

Tutustu tarkemmin SeniorSurfin tukeen digiopastajille: seniorsurf.fi/digiopastajat

Kuva 1. Vapaaehtoisten vastauksia opastustoimintaa koskeviin väittämiin.

Haku