Perustietoa verkko- ja mobiilipankeista

Uusimman viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen mukaan 92 prosenttia suomalaisista osaa käyttää sujuvasti verkkopankkia. 65-79-vuotiaista verkkopankkia käyttää sujuvasti 77 prosenttia, kun taas 17 prosenttia ei käytä palvelua lainkaan. (Traficom 9/2022). Syinä tähän voi olla laitteiden ja nettiyhteyksien puute, laitteiden ja palvelun käytön hankaluus, arkuus käyttää digiä tai puolesta asioinnin tarve.

Verkkopankkiin liittyvät kysymykset ovat kuitenkin säännöllisesti pinnalla seniorien digiopastuksissa. Toiset tarvitsevat apua uuden laitteen tai päivittyneen sovelluksen takia, toiset vasta tutustuvat palveluun. Pankit ovat parhaita tahoja neuvomaan omien palveluidensa käytössä, mutta aina se ei yksin riitä.

Uusi materiaali kokoaa yhteen perustietoa verkko- ja mobiilipankeista ja niiden turvallisesta käytöstä.

  • Mikä osoite selaimen osoiteriville kirjoitetaan?
  • Minkä niminen mobiilipankkisovellus älypuhelimeen tulee ladata?
  • Mitkä tunnistautumistavat pankeilla on käytössä?
  • Tärkeimmät ohjesivut tai oppaat
  • Yhteystiedot asiakaspalveluun ja sulkupalveluun, jos kortti on kadonnut
  • Aineisto päivitetty 15.11.2022, lisätty listaan Ålandsbanken

Materiaali löytyy myös Opastamisen ohjeet -sivulta.

Opastustilanteissa on tärkeää muistaa, ettei pankkitunnuksia saa antaa tai näyttää toisille. Palveluun kirjautuminen ja palvelun käyttäminen tulee tapahtua itsenäisesti. Lisätietoa: Digituen eettinen ohjeistus ja Finanssialan suositukset digiopastajille.

Digiopastaminen antaa paljon vapaaehtoiselle

Surffiinan digivinkki -juttu on julkaistu alun perin Senioriopettaja-lehdessä marraskuussa 2022.

Jokin aika sitten olin seuraamassa digiopastusta, jossa seniori-ikäiset istuivat vieretysten pöytien ääressä. Mikä positiivinen ja rauhoittava energia olikaan aistittavissa, kun opastajat paneutuivat opastettaviensa digipulmiin, kuuntelivat, neuvoivat ja rohkaisivat itse kokeilemaan.”

Digiopastuksissa harjoitellaan usein aivan perusasioita, kuten uudella älypuhelimella soittamista, kaiuttimen käyttöä, valokuvien lähettämistä tai pohditaan laitteen hankintaan tai digipalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Aina ei edes tiedä, kumpi on opastaja, kumpi opastettava. Siinä he istuvat ikätovereina rinnakkain, juttelevat samaan tahtiin ja unohtavat kiireen, jolloin ajoittain ilmenevä digiärtymyskin vähitellen laantuu. Opastaja ymmärtää hyvin digin käytön haasteet ja kertoo, ettei kaikki ole aina itsellekään helppoa. Se, että ihminen on tullut kuulluksi ja autetuksi antaa paljon molemmille osapuolille. Näin digirohkeus kasvaa ja tarvittavat taidot tulevat askel askelelta tutummaksi.

Merkityksellistä ja hyvin tuettua vapaaehtoistyötä

Digitalisoituneessa yhteiskunnassa jokaisen tulisi huolehtia digitaitojen ylläpitämisestä ja mikä onkaan parempi keino siihen kuin toisten opastaminen. Samalla kun voi jakaa omaa osaamistaan, toimia rohkaisijana ja kannustajana, oppii itse tekemään asioita uudella tavalla, hakemaan tietoa ja ennen kaikkea pysyy kehityksessä mukana.

Digiopastustoiminta on valtakunnallisesti erittäin hyvin organisoitua. Digitukea kehitetään paljon myös viranomaispuolella, mutta järjestöillä on merkittävä rooli tavoittaessaan sellaisia kohderyhmiä, joita julkinen sektori ei tavoita. Eri puolilla Suomea on useita julkista rahoitusta saavia organisaatioita, jotka järjestävät digiopastustoimintaa vapaaehtoisvoimin. Monesti toiminta pohjautuu lisäksi vertaisuuteen, joka hälventää opettaja-oppilas asetelmaa.

Vapaaehtoisista pidetään hyvää huolta tarjoamalla koulutusta, vertaistukea ja virkistäytymistä. Syyskuussa toteutetun digiopastajien kyselyn perusteella lähes 90% vapaaehtoisista kokee saavansa riittävästi tukea vapaaehtoistyöhönsä omalta organisaatioltaan.

Merkityksellisyyden kokemus on erittäin korkealla digiopastajien keskuudessa ja toisten auttamisesta saadaan hyvää mieltä. Vertaistuen ja yhteisten toimintaperiaatteiden merkitys nähdään vahvasti toiminnan mielekkyyttä lisäävinä tekijöinä. Digiopastaminen on harrastus, jossa yhdistyy konkreettinen tekeminen, ihmisten kohtaaminen sekä isompaan yhteisöön kuulumisen tunne.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta tarjoaa tukea materiaalien, keskustelutilaisuuksien ja vertaistuen muodossa kaikille vapaaehtoisille ympäri Suomen. Lue lisää: Miten digiopastajaksi?

Teksti: Nina Ziessler, VTKL, SeniorSurf-toiminta

Digituelle uusi symboli

Tiedote 24.10.2022

Digituelle on luotu uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Digituki-palvelulla ei ole ennen ollut yhtenäistä symbolia Suomessa.

Digituki, digiopastus, laiteopastus, tietotekniikkaneuvonta tai ohjaus sähköisten palveluiden käyttöön. Termejä ja palvelumuotoja on laidasta laitaan. Digituki voi olla viranomaisten tarjoamaa sähköisten palveluiden käytön tukea, kuntien tai järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Yhtä kaikki – tarkoituksena on auttaa kansalaisia pärjäämään digitaalisessa yhteiskunnassa, osallistumaan tasavertaisesti ja hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituki ei ole puolesta asiointia, vaan tavoitteena on opastaa ihmisiä tekemään itse, jotta seuraavalla kerralla asiointi olisi jo helpompaa. Opastusta annetaan yleisimmin kasvokkain ja henkilökohtaisesti asiakkaan toivomiin kysymyksiin, mutta enenevässä määrin myös etänä puhelimitse tai jopa asiakkaan kotona.

Mihin symbolia tarvitaan?

Digituen symboli on luotu vapaasti käytettäväksi, tekemään palvelua tutummaksi asiakkaille. Symboli kertoo digilaitteisiin liittyvästä arjen asiointipalvelusta, ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä oppimisesta. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä.

Toiveena on, että mahdollisimman moni digituen toimija ottaisi symbolin osaksi omaa viestinnällistä työkalupakkia. Sitä voi käyttää niin symboleihin pohjautuvissa palvelukartoissa ja oppaissa, mainoksissa, opasteissa kuin esityksissä. Symbolia voi käyttää myös kuvituskuvana, kun digituesta kerrotaan erilaisille asiakas- ja sidosryhmille. Symbolin lisäksi tarvitaan aina kohderyhmälle ymmärrettävää sanallista palvelukuvausta. Kuva voi kuitenkin auttaa avaamaan sitä, mitä digituki käytännössä on.

Digituen yhteistä symbolia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko digituen asiantuntijoita eri sektoreilta: Espoon kaupungilta, Kelasta, Laurea-ammattikorkeakoulusta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliitosta sekä Vanhustyön keskusliitosta. Symbolin suunnitteluun osallistui myös digituen asiakkaita ja muita toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyiden avulla.

Lisätietoja:

Nina Ziessler nina.ziessler@vtkl.fi p. 050 468 0171
Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Hanna Rantala hanna.rantala@laurea.fi p. 050 432 8936
Laurea-ammattikorkeakoulu, DigiOn – Digionnea kaikille – hanke

Pohjoismaisen yhteistyön herättelyä

Ylärivissä kuvia Oodin tutustumiskierrokselta ja Helsingin digituen tapaamisesta.
Alarivissä kuvia ENTER ry:n järjestämästä Digitori-tapahtumasta Kampin palvelukeskuksessa.

Ruotsin Örebron lääni sijaitsee n.200 km Tukholmasta länteen. Siellä asuu pieni ruotsinsuomalaisten vähemmistö, joilla on oikeus saada lakisääteiset palvelut suomen kielellä. Myös digituen tarve on vahva, erityisesti digitaalisiin maksupalveluihin on tuotettu opastusmateriaalia suomeksi.

Örebron lääninhallituksen työntekijät, Åsa Lindin ja Josefine Eklund ottivat yhteyttä SeniorSurfiin kuultuaan seniorien parissa tehtävästä digituen koordinaatiotyöstä Suomessa paikalliselta SeniorNet Swedenin vertaisopastusjärjestöltä. Tapasimme kesäkuussa Teamsin välityksellä ja tutustuimme toistemme toimintaan. Sovimme myös pian heidän vierailusta Helsinkiin ja ajankohdaksi valikoitui lokakuun alku: 3.-4.10.2022.

Vietimme intensiiviset kaksi päivää keskustellen digitaalisen yhteiskunnan asettamista haasteita erityisesti senioriväestölle sekä tarjolla olevista ratkaisuista esimerkkinä tiivis yhteistyö eri sektorien välillä Helsingissä.

Jani Suonperä esitteli vieraillemme Helsingin digitukea, sen kehityskaarta, koordinaatioyhteistyötä ja palvelumallia. Tutustuimme ENTER ry:n järjestämään vertaisopastukseen ja pääsimme keskustelemaan vapaaehtoisena toimivan senioriopastajan kanssa hänen kokemuksistaan. Kiitos myös Emma-Lotta Tynkkyselle, joka toimi oppaana tutustumiskierroksella Oodiin ja esitteli elävällä tavalla rakennuksen arkkitehtuuria ja asemaa kaikille avoimena ja toiminnallisena kohtaamispaikkana sekä tietysti kirjaston digitukipalveluita.

Lisäksi vierailimme Kampin palvelukeskuksessa ENTER ry:n organisoimassa Digitori-tapahtumassa, joka toi esiin upeasti eri sektorien välisen yhteistyön. Esillä olivat niin pankkipalvelut (Nordea), teleoperaattoripalvelut (Elisa), äänikirjat (Celia), Helsingin kaupungin digituki ja senioripalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut (Helsingin kaupunginteatteri) sekä Helsingissä toimivien järjestöjen monipuolinen tarjonta niin lähi-, etä- kuin kotidigituen osalta. Tapahtuma oli kerännyt paljon tiedonhaluisia senioreita kartuttamaan digitaitojaan ja tutustumaan palveluntarjontaan.

Vierailu herätti laajemminkin kiinnostusta yhteistyön jatkamiselle. SeniorSurfin valtakunnallista etädigitukea kehittävä toiminta voisi varmasti tulevaisuudessa olla myös ulkosuomalaisten ja ulkomailla asuvien suomenkielisten tukena. Samoin kaikki nykyinen opastustoimintaa tukeva materiaali on vapaasti hyödynnettävissä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kirjoittaja:
Nina Ziessler
Asiantuntija
SeniorSurf-toiminta, Vanhustyön keskusliitto

Tiina Etelämäki, Åsa Lindin, Josefine Eklund, Nina Ziessler. Kuva: Jenni Blomqvist.

SeniorSurf-päivä 4.10.

SeniorSurf-päivän tarkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan digilaitteisiin ja -palveluihin sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

SeniorSurf-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 2013 lähtien osana Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Vanhustenviikkoa. Virallinen teemapäivä on tiistai, mutta tapahtumia voi yhtä hyvin järjestää pitkin viikkoa tai vaikka ympäri vuoden!

Lue tarkemmin SeniorSurf-päivän syntyajoista ENTER ry:n julkaisemasta Ikinörtti-blogista.

Vuoden 2022 teemana on Yhdessä luontoon – joka iän oikeus. Luontoelämykset voivat innostaa kokeilemaan digiä, toisaalta digi mahdollistaa luontoelämysten järjestämisen silloinkin, kun luontoon ei pääse lähtemään. SeniorSurf-päivää varten on nyt paljon luontoteemaisia ideoita hyödynnettäväksi!

Seniorien omat luontotarinat. Valmiita luontotarinoita kuunneltavaksi ja luettavaksi. Samalla voi katsella elämyksellisiä luontovideoita ja keskustella omista luontoon liittyvistä muistoista.

Luontoelämyksiä sohvalla. Mustikan poimintaa ja viljapellolla kävelyä etänä. Ohjeet toiminnallisen tuokion järjestämiseen sisältää myös linkit videoihin.

Vanhustyön keskusliiton järjestämät luontoaamut Vanhustenviikolla klo 9.00-9.30.
Muista ilmoittautua viimeistään edellisenä päivänä!

Loput ideat ja vinkit järjestelyihin SeniorSurf-päivän sivulta.

SeniorSurf-päivän logo

Muistilista tietoturvasta

Mistä kaikesta tietoturva oikein koostuu? Turvallisuutta ei voi ulkoistaa kokonaan jonkun ohjelman hoidettavaksi, vaan jokaisen tietotekniikkaa käyttävän ihmisen kannattaa opetella yleisiä digiturvataitoja.

SeniorSurf-toiminta on koostanut tämän muistilistan erityisesti digiopastajia ajatellen. Siitä on toivottavasti hyötyä seniorien digiopastuksissa, sillä näitä asioita on hyvä kerrata jokaisen opastettavan kanssa, sopivissa palasissa. Toki muutkin saavat aineistoa hyödyntää!

Nelisivuinen aineisto on ladattavissa Opastamisen ohjeet -sivulta.

Perusteellisempia oppaita tietoturva-aiheesta löydät mm. SeniorSurfin materiaalipankista.

(15.9.2022)

Kysely digiopastajille

SeniorSurfin yhtenä tavoitteena on tehdä näkyväksi senioreille suunnattu digiopastustoiminta valtakunnallisella tasolla. Vapaaehtoisilla ja vertaisopastajilla on tässä merkittävä rooli. 

Nyt toteutettavassa kyselyssä pyrimme selvittämään, miten vapaaehtoiset kokevat opastustoiminnan organisoinnin ja sen merkityksen itselleen. Kysymme myös palautetta opastajille suunnatuista SeniorSurfin toiminnoista sekä toiveita niiden kehittämiseen. 

Vastaa kyselyyn tästä 18.9.2022 mennessä
Vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.

* * * * * * * * * *
Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan tavoitteena on vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukea organisaatioita senioreiden digiopastusten järjestämisessä. SeniorSurf tukee myös seniorien parissa toimivia vapaaehtoisia digiopastajia heidän taustatahostaan riippumatta tuottamalla tukimateriaalia, kokoamalla ohjeistuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia omien digi- ja ohjaustaitojen vahvistamiseen sekä vertaistukeen valtakunnallisella tasolla.

(2.9.2022)

Digituelle uusi symboli?

Maksutonta neuvontaa digilaitteiden ja –palveluiden käyttöön on nykyään saatavilla monista paikoista ympäri Suomen. Useasti apua tarvitsevat eivät kuitenkaan tiedä tällaisesta mahdollisuudesta tai että palvelulla on nimi: digituki, digiohjaus, tietotekniikkaopastus.

Digituki ei ole pelkkää laitetukea tai sähköisen asioinnin tukea, vaan siihen kuuluu monenlaista neuvontaa, rohkaisua ja monesti myös vertaistukea. Tavoitteena on, että jokaisella meistä olisi paremmat mahdollisuudet osallistua ja hyödyntää digitalisoituvan yhteiskunnan palveluita.

Digitukea eri kohderyhmille kehitetään valtakunnallisesti erittäin laajasti niin järjestöjen, erilaisten hankkeiden, kuntien kuin viranomaisten toimesta. Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää digituen verkostoa ja kehittää mm. digituen yhteisiä toimintatapoja.

Miten sitten voisimme auttaa ihmisiä löytämään palvelun äärelle vielä paremmin? Ihmiset ovat tottuneet suunnistamaan vieraassakin kaupungissa erilaisten symbolien avulla. Ravintolat ja muut palvelut, avoin internet-yhteys tai esteettömät reitit löytyvät helpommin kartoista ja oppaista yhteisesti tunnettujen merkkien ansiosta.

Olisiko siis aika saada käyttöön digituen symboli, joka auttaisi tekemään digitukea asiakkaille tutummaksi ja helpottaisi heitä suunnistamaan avun luokse?

Tilanne tällä hetkellä

Työstämme tällä hetkellä 29.8.-9.9.2022 välillä toteutetun asiakaskyselyn tuloksia. Kyselyyn saimme yhteensä 123 vastausta, joista 20 haastattelujen pohjalta. Kysely oli suuntaa antava eikä esillä olevista luonnoksista valita voittajaa sellaisenaan. Digituen uusi symboli tilataan graafikolta ja esitellään lokakuussa 2022.

Taustaa

Digituen symbolin kehittäminen on yksi DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden järjestämän yhteisöpajan ryhmätöistä. Tässä digituen muutoskokeiluissa allekirjoittanut työryhmä pyrkii edistämään digituen löydettävyyttä viestinnällisin keinoin yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Digituen löydettävyys on viestinnällinen haaste, jonka kanssa teemme jatkuvasti töitä. Asiakkaan polkua digipulmasta avun piiriin tulee kaikin tavoin selkeyttää ja mielestämme yhteinen, digitukea kuvastava symboli olisi tärkeä elementti tällä kartalla. Jokaisella on oikeus edistää omaa osallisuuttaan digitalisoituvassa yhteiskunnassamme!

Työryhmä:

Janne Haikka, Sininauhaliitto, Digiosallisuutta asunnottomille -hanke
Pirkko Kaarakainen, Espoon aikuissosiaalityö, kokemusasiantuntija
Mikko Koskela, Kela, asiakaspalveluyksikkö
Saara Lipponen, Espoon aikuissosiaalityö
Minna Martiskainen, Olarin seurakunta
Tuula Närvä, Kela, asiakkuusyksikkö
Hanna Rantala, Espoon kaupunki/Laurea-ammattikorkeakoulu
Susanna Saarvo, Laurea-ammattikorkeakoulu
Nina Ziessler, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Kysely: Seniorien digihankinnat

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta kartoittaa seniorien kokemuksia digilaitteiden ja digipalvelujen hankintoihin liittyen. Toivomme saavamme mahdollisimman kattavasti tietoa ostotilanteisiin vaikuttavista näkökulmista sekä siitä, miten seniorit kokevat oman osaamisensa digihankintoihin liittyen.

Kyselystä saatavaa aineistoa tulemme hyödyntämään asiantuntijakirjoituksiin sekä ostotilanteita edistävän tukimateriaalin laadintaan. Materiaalin tarkoituksena on tukea niin myyjätahoja, organisaatioita kuin senioreita sujuvien digihankintojen toteutumisessa.

Kyselyyn voi vastata joko seniori itse tai senioria auttanut digiopastaja tai muu läheinen. Vastaaminen kestää n. 5 minuuttia. Kysely on auki elokuun loppuun saakka.

Ryhmäopastukset senioreille

SeniorSurf on julkaissut opastustoiminnan kehittämistä varten uuden materiaalin, joka tarjoaa vinkkejä digiopastusten suunnitteluun ja ohjaamiseen ryhmille.

”Ryhmäopastukset sopivat hyvin digitaitojen kartuttamiseen. Uusien taitojen
oppiminen vuorovaikutuksessa muiden kanssa on monelle innostavaa ja
motivoivaa.”

Materiaali toimii muistilistana ryhmäopastusta suunnitellessa ja nostaa esimerkkien avulla eri vaiheiden merkityksen esille. Huolelliseen suunnitteluun kuuluvat tilaisuuden tavoitteiden kirjaaminen, kohderyhmän ja aiheen rajaus, ryhmäkoon ja ohjaajien määrän pohtiminen, aikataulun tarkempi suunnittelu, markkinointi ja ilmoittautumiset sekä palautteen kerääminen.

Tulostettava materiaali löytyy www.seniorsurf.fi/organisaatiot/opastustoiminnan-tuki -sivulta.

Haku